Zlorabe delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje

Kriminalisti  Oddelka  za  organizirano  kriminaliteto SKP PU Koper so že v
letih 2013 in 2014 zaznali pojavno obliko kaznivih dejanj, povezanih s t.i.
zlorabami  delovnih  dovoljenj in dovoljenji za prebivanje s strani tujcev,
predvsem  državljanov Srbije, BiH, Kosova, Rusije in Ukrajine. Tako je bilo
s  podajo  kazenskih  ovadb  na  pristojno  tožilstvo  v letih 2013 in 2014
uspešno zaključenih že več preiskav, v nekaj primerih pa so bile ugotovitve
predane  drugim  krajevno  pristojnim  policijskim  enotam  oz. Policijskim
upravam  po  Sloveniji,  saj  so  bila kazniva dejanja storjena na njihovih
območjih.

Zaradi  teh  informacij so skupaj z drugimi subjekti, kot so Upravne enote,
Zavod  za  zaposlovanje,  DURS  in  ostali, celovito pristopili k reševanju
tovrstnih  kaznivih  dejanj,  pri  čemer  sodelovanje temelji na pravočasni
izmenjavi razpoložljivih podatkov in tesnemu sodelovanju.

V letu 2015 so koprski kriminalisti končali preiskavo zoper zakonski par iz
Srbije, ki je na območju Slovenske obale in Ljubljane s pomočjo sostorilcev
v  letih  2014 in 2015 izvršil skupno kar 23 kaznivih dejanj, povezanih z z
lorabo  delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje 23 tujcev, od tega je
bilo storjenih 13 kaznivih dejanj Overitev lažne vsebine (po čl. 253/I KZ-1
v  zvezi  s  Poskusom  po  34.  členu  KZ-1), 3 kazniva dejanja Prepovedano
prehajanje meje ali ozemlja države (po čl. 308/V KZ-1) in 7 kaznivih dejanj
po  čl.  308/V  v  zvezi  s  Poskusom  po  34.  členu KZ-1. Kriminalistično
preiskavo  je  usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru, kamor
je bila tudi podana kazenska ovadba zoper osumljene.

V zaključeni kriminalistični preiskavi je bilo tako skupno ovadenih 8 oseb,
in sicer:

1.   60 – letnik iz območja Srbije
2.   54 – letnica iz območja Srbije
3.   38 – letnica iz območja Portoroža
4.   38 – letnik iz območja Portoroža
5.   30 – letnik iz območja Srbije
6.   40 – letnik iz območja Srbije
7.   35 – letnik iz območja Portoroža
8.   38 – letnik iz območja Ljubljane

Osumljenci  so  si  z  očitanimi  kaznivimi  dejanji  pridobili ali skušali
pridobiti  večjo  protipravno  premoženjsko korist. Ocenjujemo, da je le-ta
znašala  približno  23.000 evrov oziroma približno 1.000 evrov na tujca, na
ozemlje  EU pa so nezakonito spravili oz. poskušali organizirati nezakonito
preseljevanje  za  skupno  23  tujcev,  in sicer 18 državljanov Srbije in 5
državljanov BiH.

V  vseh obravnavanih primerih je bilo ugotovljeno, da je določena oseba ali
več  oseb v krajšem časovnem obdobju v Sloveniji registrirala več podjetij,
ki  so  bila  nato v roku nekaj dni prodana tujcem. V vseh primerih so bili
ustanovitelji  novoustanovljenih  podjetij  lastniki  teh  zgolj nekaj dni,
nakar  so bila podjetja prodana tujcem, in sicer državljanom Srbije in BIH.
Tujci  so  si nato na ZRSZ uredili ali poskušali urediti delovno dovoljenje
in  posledično  pridobiti tudi bivalno dovoljenje na pristojni UE ter si na
tak  način  nameravali  urediti  zgolj  pravni status na območju Slovenije,
nakar  bi  odšli  v druge države EU. Šlo je za t.i. veriženje podjetji, saj
sta   organizatorja   s  7.500  evri  ustanovitvenega  kapitala  za  d.o.o.
ustanovila  večje  število  podjetji, katera sta proti plačilu in s pomočjo
sostorilcev predajala tujcem za ureditev statusa.

V  treh  dokončanih  primerih  so  si  tujci  na podlagi izdanega delovnega
dovoljenja  in  po  prejetju  dovoljenja  za  prebivanje  prijavili začasno
prebivališče  na  območju Slovenije, vendar je bilo ob preverjanju naslovov
njihovih  začasnih  prebivališč  ugotovljeno,  da  se  niso nikoli dejansko
zadrževali  na  območju Slovenije, temveč so takoj po pridobitvi dovoljenja
za prebivanje vstopili na območje Slovenije in nato odšli na območje drugih
držav  članic  EU  (kot  so Švica, Nemčija, Francija, Italija, Belgija). Iz
tega  izhaja,  da so bila podjetja ustanovljena zgolj »fiktivno«, z namenom
pridobitve ustreznih dovoljenj oz. ureditve statusa v Sloveniji.

Vsem  trem  tujcem,  za katere je bilo ugotovljeno, da so zlorabili delovno
oz.  bivalno  dovoljenje,  so  pristojne upravne enote in ZZRS razveljavile
izdana  dovoljenja  za  bivanje  oz.  delo. Tudi v vseh ostalih primerih so
tujci,  katerim  sta  do  lastništva  podjetji  oz.  domnevne  zaposlitve v
Sloveniji pomagala osumljena s sostorilci, skušali spraviti pristojni organ
v  zmoto  z  lažnim  prikazovanjem  dejstev,  kar  pa je bilo še pravočasno
ugotovljeno.  Prav  zato jim v 13 primerih dovoljenje za delo in prebivanje
ni bilo izdano, pristojna ZZRS in UE pa sta ustavila postopke. V 7 primerih
je  bilo  delovno dovoljenje s  strani ZZRS že izdano, vendar jim pristojna
UE  ni  izdala  bivalnega dovoljenja, posledično jim je bilo razveljavljeno
tudi delovno dovoljenje.

Za  storitev  kaznivega dejanja Overitev lažne vsebine (po čl. 253. KZ)  je
zagrožena  zaporna  kazen  v  trajanju  do  treh  let,  za  kaznivo dejanje
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (po čl. 308/V KZ) pa zaporna
kazen do petih let in denarna kazen.

Kriminalisti  PU Koper nadaljujejo s preiskavami tovrstnih kaznivih dejanj,
saj   ugotavljajo,   da  storilci  izrabljajo  ureditev  na  tem  področju.
Preiskovanju  teh  kaznivih  dejanja je zato namenjena posebna pozornost, z
namenom  pravočasne  zaznave  organiziranja  nezakonitega  preseljevanja in
posledično  preprečitve  nezakonitega  vstopa  tujcev  na ozemlje Republike
Slovenije.

Sorodni članki