V Kopru na voljo sredstva za zmanjšanje vplivov pristanišča

Prebivalci širšega mestnega jedra Kopra se lahko spet nadejajo nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. V javnem razpisu, ki ga je v petek objavila Mestna občina Koper, bo letos za tovrstne ukrepe skupno na voljo nekaj več kot 200 tisoč evrov. Rok za prijavo je 17. marec.

Sredstva iz razpisa so namenska in bodo dodeljena za ukrepe, kot so zamenjava in/ali obnova stavbnega pohištva, izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatskih naprav.

Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe, pri čemer znaša višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Socialno šibki občani bodo sicer upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, je odvisna tudi od vrste omilitvenega ukrepa in območja, na katerem je nepremičnina. Znesek upravičenih stroškov poleg tega ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja tako znaša od 5000 evrov za stavbe oziroma dele stavb, ki so manjše od 26 kvadratnih metrov površine, do največ 17.000 evrov za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Do sredstev so tudi letos upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb oziroma enot znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola. Upravičenec vloži eno vlogo, ki lahko vsebuje več upravičenih naložb. Na razpisu lahko kandidirajo tudi etažni lastniki večstanovanjske stavbe, ki v tem primeru oddajo skupno prijavo.

Ob tem je treba poudariti, da za izvedbo omilitvenega ukrepa ne more kandidirati upravičenec, ki je zanj že prejel sredstva občine. Prav tako se nepovratna sredstva iz razpisa ne priznajo za dela v lastni režiji. Upravičenec mora imeti poleg tega poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

Podrobnosti razpisa so objavljene na povezavi:
https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-o-dodeljevanju-nepovratnih-sredstev-za-izvajanje-omilitvenih-ukrepov-v-mestni-obcini-koper-z-namenom-zmanjsanja-vplivov-emisij-iz-pristaniske-dejavnosti-za-leto-2023/

Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur najkasneje do vključno 17. marca.

MO Koper

Sorodni članki