Poziv za prijavo škode zaradi posledic neurja 28. in 30. avgusta

Občina Piran obvešča, da na podlagi Sklepa Uprave za zaščito in reševanje št. 844-33/2023-8 – DGZR z dne 8. 9. 2023 pričenja z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 22. septembra 2023.

Naloga Občine Piran oz. občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu, in sicer:

 • OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.
 • OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.
 • OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči je namenjen prijavi delne škode na objektih.
 • OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta iz katerih bodo razvidne poškodbe. Pripišite tudi kontaktne podatke (telefon, e-pošta) za morebitne dodatne informacije.

Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni …) se oceni ločeno in popiše na obrazcu, torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana ločena vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

Natisnjene obrazce lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran-Pirano v času uradnih ur:

Ponedeljek: 8:00–12:00, 13:15

Torek, četrtek in petek: 8:00–12:00

Sreda: 8:00–12:00, 14:00–17:00

Obrazce lahko naložite na https://piran.si/Files/DownloadCategoryAsZip?category_id=1261381

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: obcina.piran@piran.si; z navedbo zadeve: »Prijava škode – Poplave avgust 2023«,
 • dostavite v vložišče Občine Piran ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran-Pirano, z navedbo zadeve »Prijava škode – Poplave avgust 2023«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo na terenu ocenjevala občinska komisija za ocenjevanje škode. Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na Medobčinski upravi Istre na tel. 05/ 600 97 05. Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vam lahko pomagamo na Občini Piran ali Medobčinski upravi Istre.

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

Sorodni članki