Občinske proračunske rezerve bodo namenjene odpravi posledic avgustovskih neurij

Na seji občinskega sveta so izolski svetniki po hitrem postopku soglasno sprejeli predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic hudih neurij in poplav v letu 2023. Uvodoma je občinski svet potrdil mandat v občinskem svetu Evgeniju Komljancu z liste Vasilija Žbogarja, ki je po podani odstopni izjavi nadomestil Vido Orbanič.

Nato so svetniki potrdili investicijski program Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za nabavo gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo, ki bo pripomoglo k delovanju gasilskih enot na območju vseh občin slovenske Istre. Sledila je obravnava predloga obvezne razlage 7. odstavka 33. a člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola po predlogu Statutarno-pravne komisije, ki jo je občinski svet sprejel.

V nadaljevanju so svetniki potrdili aneks h koncesijski pogodbi za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave, s katerim je dodano novo merilno mesto k obstoječemu naboru, za katero je koncesionar dolžan zagotavljati dobavo električne energije.

Po skrajšanem postopku so sprejeli predlog spremenjenega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Izola, ki povzema zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka. Postopki, v okviru katerih je investitorica Občina Izola, bodo na ta način potekali hitreje in gospodarneje.

Nepremičnine v prodaji

V okviru ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Izola je občinski svet potrdil prodajo več nepremičnin. Naprodaj je mansardno stanovanje v bloku na Južni cesti 20 uporabne površine 69,30 m2, ki mu pripada klet v velikosti 3 m2. Izklicna vrednost obojega zaokroženo znaša 198.000 EUR. Prodaja se tudi stanovanje v tretji etaži poslovno-stanovanjskega objekta na Muzčevi ulici 1 velikosti 59,50 m2, potrebno celovite prenove. Izklicna vrednost nepremičnine znaša 155.000 EUR. Naprodaj je štiristanovanjska hiša na naslovu Gregorčičeva ulica 24 neto tlorisne površine 208,90 m2, potrebna celovite obnove. Izklicna vrednost zanjo znaša 313.000 EUR.

Obenem je predmet prodaje stavbno zemljišče velikosti 540 m2 v Dvorih, na katerem je možna postavitev objekta z največ tremi stanovanjskimi enotami, od katerih je lahko ena poslovna. Izklicna cena zanj znaša 156.060 EUR.

Svetniki so potrdili tudi ukinitev javnega dobrega pri nepremičnini v uporabi Kulturnega društva Malija, ki bo postala last Občine Izola. Nazadnje je občinski svet potrdil predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sorodni članki