Izolski svetniki soglasno sprejeli uravnoteženi občinski proračun

Proračun Občine Izola za letošnje leto predvideva 28.941.248 EUR prihodkov in 29.662.246 EUR odhodkov. Načrtovana so tudi odplačila dolgoročnih kreditov v višini 1.172.361 EUR.

Višina investicijskih odhodkov v letošnjem proračunu znaša 10.082.327 EUR. Iz evropskih skladov pričakuje občina 1.764.485 EUR, iz državnega proračuna pa 780.248 EUR sredstev za sofinanciranje investicij. Načrtuje tudi prodajo nepremičnin v višini 4.543.400 EUR, pri čemer velja izpostaviti, da se bo o vsakem primeru dotrajanega stanovanja, potrebnega celovite prenove, ki bi lahko bilo predmet prodaje, posebej odločalo. »Proračun je vzdržen in sprejet kompromisno, saj bi bilo v nasprotnem primeru postavljeno pod vprašaj financiranje vseh, ki so neposredno odvisni od njega, tako s področja športa kot kulture, šolstva in drugih panog,« je izpostavil župan Milan Bogatič.

V letošnjem proračunu se zaključuje več investicij iz preteklih let. Mednje sodijo obnova ribiškega pristanišča Izola (II. faza, južni del), opremljanje OPPN Šared, dozidava dela Zdravstvenega doma Izola, celovita prenova južnega trakta OŠ Vojke Šmuc, izgradnja vodovoda Baredi in vaškega doma na Šaredu. Skupna vrednost teh projektov znaša 7,2 milijona EUR.

Pred sprejemom proračuna občine so občinski svetniki obravnavali in sprejeli še Zaključni račun Občine Izola za leto 2022.

Seja se je nadaljevala z obravnavo in sprejetjem letnega programa športa za leto 2023.

Občinski svet je nato sprejel sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola.

Sledila je obravnava Predloga Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Izola, saj je področje porabe dotičnih sredstev treba uskladiti z veljavno zakonodajo. Svetniki so sprejeli predlog po skrajšanem postopku.

V nadaljevanju se je občinski svet seznanil s predlogom spremenjenega in dopolnjenega Odloka o turistični taksi v občini Izola. Namen občine je poenotiti višino turistične takse na nivoju vseh štirih občin slovenske Istre. Prihodek s tega naslova bo tudi odslej namenjen dejavnostim in storitvam, določenim z zakonom, ki ureja to področje. Svetniki so po skrajšanem postopku potrdili zvišanje vrednosti turistične in promocijske takse za pol evra, ki po novem znaša 2,50 EUR na osebo dnevno. Sprememba bo začela veljati 1. 6. 2023.

Nato je občinski svet po skrajšanem postopku sprejel spremenjen in dopolnjen Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost. Podaljšanje obratovalnega časa za dve uri pomeni manj administrativnih ovir za gostince, nov korak v smeri revitalizacije starega mestnega jedra ter spodbujanja gospodarskega razvoja in zagotavljanja pestrejše ponudbe za turiste. Navedena dopolnitev odloka ne vpliva na področje, povezano s hrupom, ki je določeno z Zakonom o javnem redu in miru.

Sledila je razveljavitev Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Izola, saj stanovanjski sklad kot proračunski sklad ni nikoli izpolnjeval namena, za katerega je bil ustanovljen.

Potrjeni so bili tudi predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet je za v. d. direktorja JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola vnovič imenoval Branislavo Lipar. Z mesta predstavnika ustanovitelja v svetu JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola je razrešil Daria Madžarevića na osnovi njegove odstopne izjave in na to mesto imenoval Luka Škrbino. Obenem so svetniki imenovali še dodatnega člana Nadzornega odbora Občine Izola, ki ga je zavzel Valdi Morato, s čimer je ta v popolni sestavi.

Nazadnje je župan seznanil navzoče z novimi cenami programov predšolske vzgoje javnih vrtcev v občini Izola, ki bodo začele veljati aprila. Izračun novih cen temelji na dejanskih stroških programov in pomeni od 18 do 20-odstotno povišanje sedaj veljavnih cen, ki vključujejo stroške vzgoje, varstva ter prehrane. Odvisno od dohodkovnega razreda bodo starši otrok prvega starostnega obdobja plačevali do 76 EUR mesečno višji strošek, drugega starostnega obdobja pa do 58 EUR več mesečno.

Starši lahko dodatno znižajo plačilo vrtca za en dohodkovni razred ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega vprašanja družine. Uveljavljajo lahko še 50-odstotno olajšavo za rezervacijo za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu in 50-odstotno olajšavo za začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov.

Sorodni članki