Prireditve z manj odpadki

S 1. januarjem je začela veljati Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, na podlagi katere mora organizator javne prireditve, če to dopuščajo okoliščine in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

– na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo (pralni kozarci in pribor), ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike (embalaža iz papirja, kartona ali drugih naravnih materialov), lahko tudi z možnostjo uporabe kavcijskega načina vračanja rabljenega proizvoda,
– omogočiti, da k ponudniku pijače in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo,
– ozaveščati o ukrepih iz predhodnih dveh alinej pred in med prireditvijo.

Globe za neupoštevanje uredbe se gibljejo med 200 in 4000 evri.

Upravna enota lahko odobri tudi uporabo steklenih kozarcev na večji prireditvi, če organizator izkaže zadostno predvidene varnostne ukrepe ali pa upravna enota organizatorju naloži še dodatne ukrepe. V postopku pridobivanja dovoljenja mora organizator izkazati odgovornost, da zaradi uporabe steklenih kozarcev ne bo ogroženo zdravje in življenje ljudi ter premoženje, sicer se lahko organizatorju prireditev prepove, v vsakem primeru pa mora organizator izpeljati prireditev v skladu z 10. členom Zakona o javnih zbiranjih (splošne dolžnosti organizatorja).

Organizatorje javnih prireditev vljudno prosijo za dosledno upoštevanje usmeritev, saj si občine slovenske Istre prizadevajo, da bi se vse javne prireditve na javnih površinah organiziralo na čim bolj trajnosten način. Na prireditvi naj bo zato zagotovljeno vidno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in v zvezi s tem se:

– zagotovi zadostno število ustreznih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (embalaža, steklo, biološki odpadki, papir in ostali odpadki),
– na več mestih poskrbi za jasna sporočila/navodila za obiskovalce glede ločevanja odpadkov,
– če ni na voljo krožnikov in kozarcev za večkratno uporabo, se uporabijo alternativni proizvodi, kot npr. biorazgradljivi izdelki (iz škroba, bambusa, celuloze),
– obiskovalce spodbuja (z oznakami, v sporočilih za medije, prek napovedovalca) k ločenemu zbiranju odpadkov ter k trajnostnemu ravnanju (lahko jim npr. podarite stekleničko za pijačo),
– za kozarce in drugo posodo lahko uvede kavcijski sistem in s tem zagotovi, da jih bodo uporabniki vračali na izvor ter odpadki sploh ne bodo nastali,
– o sprejetih ciljih na področju ravnanja z odpadki obvešča še druge deležnike (npr. soorganizatorje, partnerje) in jih pozove, da pomagajo doseči te cilje.

Da bi dosegli zastavljene cilje, si morajo za to prizadevati vsi udeleženci, tako organizatorji kot poslovni partnerji in obiskovalci.

Sorodni članki