Predlog novega Statuta Občine Izola v 30-dnevni obravnavi

Izolski občinski svet je na včerajšnji seji opravil prvo obravnavo novega Statuta Občine Izola, z uveljavitvijo katerega se v izolski občini ustanavlja šesta krajevna skupnost, Šared-Baredi. S tem se spreminja tudi območje KS Korte, ki bo poslej zaobjemala le še štiri naselja: Cetore, Korte, Malijo in Nožed.

 

Preostale štiri krajevne skupnosti so: Staro mesto, Haliaetum, Livade in Jagodje-Dobrava. Postopki ustanovitve KS Šared-Baredi so se začeli na zboru krajanov KS Korte julija leta 2022, na katerem so podprli predlog, da se vloži pobuda za ustanovitev nove krajevne skupnosti. Na podlagi te pobude je občina razpisala posvetovalni referendum in ga izvedla sočasno z lokalnimi volitvami novembra 2022. Odločali so volivci dveh območij, Šareda in Baredov.  Na referendumu je večina volivcev, ki so glasovali veljavno, glasovala »ZA« ustanovitev nove krajevne skupnosti. Tako so glasovali 203 volivci (87 odstotkov vseh, ki so glasovali veljavno). V celoti je glasovalo 338  volivk in volivcev (52,16  odstotka vseh, ki so imeli to pravico).  Odgovarjali so na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se ustanovi nova KS Šared-Baredi z odcepitvijo od KS Korte?«.

Predlog novega statuta občine so občinski svetniki poslali v 30-dnevno obravnavo. Svet KS Šared-Baredi pa se bo konstituiral s prvimi prihodnjimi lokalnimi volitvami.

 

V nadaljevanju je občinski svet po skrajšanem postopku sprejel novi odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki pa organizacije občinske uprave ne spreminja bistveno. Gre zgolj za formalno prilagajanje vsebinam procesov, ki se v praksi ne izvajajo skladno s sedanjim odlokom, smiselno umeščanje določenih nalog občinske uprave v pristojni urad in za ustanovitev nove organizacijske enote z namenom optimizacije delovanja občinske uprave.

Občinski svet je sprejel tudi rebalans proračuna za leto 2024, s katerim občina usklajuje nekatere predvidene prihodke in odhodke, vključno z naložbami. Proračunu sta bila dodana projekta, ki so ju občini odobrili šele letos, torej po sprejetju proračuna za letošnje leto. Gre za projekt »ZELENATURA«,  v okviru katerega je predvidena ureditev zelenega kareja, in projekt »DANTE«, ki za prihodnje leto predvidena v Podestatovi palači vzpostavitev informacijskega centra in prostor s prikazom Dantejevih kodeksov. Oba projekta sta sofinancirana iz virov EU v višini 80 odstotkov vrednosti. Poleg tega občina z rebalansom zagotavlja sredstva za izvajanje izbirne gospodarske javne sluľbe – urejanje okolja – v višini 270.000 evrov zaradi na novo sprejetega cenika.

Sledila je prva obravnava novega odloka o občinskih cestah, saj je dosedanji odlok iz leta 1999 zastarel in neskladen z zakonodajo. Po skrajšanem postopku je bil sprejet pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v izolski občini. Na njegovi podlagi bo občina lahko tudi v bodoče objavljala javne razpise za dodelitev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Poleg že uveljavljene pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva bo pomoč poslej namenjena tudi naložbam, ki so povezane s pridelavo ali trženjem kmetijskih pridelkov.

V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali letna poročila, programe dela in razvoja ter finančne načrte petih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: OŠ Vojke Šmuc Izola, OŠ Livade Izola, OŠ Dante Alighieri Izola, Vrtca Mavrica Izola in Glasbene šole Koper. Podali so tudi soglasje k poslovniku o delu sveta Vrtca Mavrica, k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnatelju glasbene šole in k nekoliko spremenjenemu ordinacijskemu času ambulante klinične psihologije, ki zadnji dve leti deluje v Zdravstvenem domu Izola.

Pred zadnjo točko o vprašanjih in pobudah svetnikov je občinski svet podal še soglasje k imenovanju mag. Katje Gombač Aver za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper za prihodnje petletno mandatno obdobje, predlagal je imenovanje petih članov v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Izola za štiriletno obdobje in imenoval predstavnika občine v svet Glasbene šole Koper.

Sorodni članki