Občina Izola bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah

Na 5. izredni seji Občinskega sveta občine Izola so svetniki med drugim sprejeli odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za kritje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in rebalans proračuna za leto 2020. Potrjen je bil tudi sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja v letošnjem letu in podano pozitivno predhodno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Romine Zajc Mejak za direktorico Doma upokojencev Izola.

 

Sredstva proračunske rezerve za izdatke v času epidemije

Občinski svet je sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2. S sprejetim odlokom se v primeru potrebe v celoti črpa razpoložljiva sredstva rezervnega sklada Občine Izola do višine 254.625 EUR. O porabi teh sredstev odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.

Rebalans proračuna občine Izola

Sprejet je bil tudi rebalansa proračuna za leto 2020, ki med drugim predvideva povečanje plana prihodkov, saj se je povprečnina za občine povečala iz 589 EUR na 623 EUR, kar pomeni, da bo Občina iz tega naslova prejela dodatnih 508.574 EUR. Sprejete odredbe in sklepi Vlade ter Občinskega sveta Občine Izola za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane imajo za posledico zmanjšanje nekaterih prihodkov (turistična taksa, prihodki od najemnin poslovnih prostorov, itd.) planiranih v proračunu za leto 2020. Predvideno skupno zmanjšanje prihodkov znaša 455.058 EUR. Občina Izola je v letu 2020 upravičena do sofinanciranja priprave projektne dokumentacije za interaktivni muzej ribiške industrije skozi projekt Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja iz programa LAS Istre v višini 27.000 EUR, zato se prihodki proračuna povečajo za omenjeni znesek.

Več sprememb je tudi na odhodkovni strani proračuna. V planu za leto 2020 je bilo za gradnjo garaže PGD Korte planirano 90.000 EUR. Po pričetku izdelave gradbene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se mora obstoječa parkirana mesta, kjer bo zgrajena garaža nadomestiti. Za gradnjo nadomestnih parkirnih mest, podpornega zidu, ter druge potrebne infrastrukture je namenjenih dodatnih 60.000 EUR.

Občina bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah

Občina Izola bo preko Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) od družbe Argolina odkupila štiri parcele, ki v naravi predstavljajo pozidana stavbna zemljišča nekdanje tovarne Argo na Dantejevi ulici, v skupni izmeri 3.597 m². Za nakup navedenih nepremičnin bo namenila 20.000 EUR. Na nepremičninah občina v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, ki bo večfunkcijski objekt. Želja je, da bi objekt deloval kot hiša eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo Slovenije, z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega doma in centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za mari/akvakulturo. Občina ocenjuje vrednost interaktivnega muzeja ribiške industrije na dobre 4 mio evrov in pričakuje sofinanciranje s strani Evropske unije v višini 70 % vrednosti projekta v letih 2022-2024. Poleg sredstev za nakup zemljišča bo občina z rebalansom v letošnjem letu namenila še nekaj sredstev za začetek priprave projektne dokumentacije za muzej. Gre za sredstva, ki jih je občina že pridobila iz programa LAS Istre.

Posledice pojava koronavirusa se izrazito kažejo tudi na gospodarstvu in turizmu Izole. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer se pripravlja dodatni načrt promocijskih aktivnosti Izole kot priljubljene destinacije za počitnikovanje ali vikend izlete. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav se povečajo za 12.000 EUR. Za dokup dotrajane novoletne razsvetljave za praznično okrasitev mesta in zaledja se z rebalansom predvidi dodatnih 10.000 EUR.

Občina Izola namerava od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupiti zemljišče v Livadah ob ulici Zvonimira Miloša v izmeri 1.279 m2. Skupaj s sosednjim zemljiščem, ki je že v lasti Občine tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta možno umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino proda Občini po ceni 100.000 EUR.

Vrednost zemljišč ostaja nespremenjena

V nadaljevanju je občinski svet sprejel predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine. Občina Izola je pristopila k novelaciji vrednosti zemljišč, ker je veljavnost omenjenega sklepa potekla. Pooblaščena cenilca sta prevrednotila v letu 2019 izdelano oceno izhodiščne vrednosti za stavbna zemljišča, ob tem pa upoštevala tudi trenutne izredne razmere. Upoštevajoč navedeno je bila  nova vrednost zemljišč določena v enaki višini, kot je veljala za leto 2019. S sklepom občinskega sveta določena vrednost zemljišč v pravnih poslih omogoča poenostavitev postopkov, vnaprej znane vrednosti nepremičnin za zainteresirane stranke, enakovredna merila za določitev nadomestila za služnosti in ne nazadnje znižanje porabe proračunskih sredstev za cenitve. Potrjen je bil tudi sklep sprejet na Odboru za gospodarstvo in finance, iz katerega izhaja, da po poteku veljavnosti sklepa o določitvi vrednosti zemljišč novo letno vrednost zemljišč določi župan s sklepom na podlagi cenitve.

Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2020 in podali pozitivno predhodno mnenje k imenovanju direktorice Romine Zajc Mejak za Direktorico doma upokojencev Izola.

Sorodni članki