Občinski svetniki sprejeli proračun Občine Izola

Na včerajšnji izredni seji so izolski občinski svetniki potrdili proračun Občine Izola za leto 2016. Ta predvideva 20,5 milijonov evrov prihodkov in 20,6 milijona evrov odhodkov. Občina Izola se lahko v letu 2016 dolgoročno zadolži za izvedbo investicij do višine 1.1 milijona evrov in za upravljanje z dolgom do višine 4 milijone evrov.

Ena večjih naložb v letošnjem letu na območju nove vpadnice v Izolo – vključno s krožiščem za izvoz iz hitre ceste, vpadnico v Izolo in krožiščem pri Komunali je zaključena, saj je Občina včeraj pridobila uporabno dovoljenje, danes bo sproščen tudi promet. Poleg tega bo Občina uskladila prostorske akte z namenom omogočiti vzpostavitev dodatnih poslovno-proizvodnih kapacitet za dve poslovni coni: Kajuhova-Morer in PUP Oprema, ter s tem omogočila nadaljnji razvoj lokalnega gospodarstva. V teku so tudi pogovori z lastniki nepremičnin na območju prostorskega akta ZN Polimer s ciljem, da bi skupaj poiskali rešitve za območje, na katerem je še nekaj neizkoriščenih kapacitet. Želja Občine je namreč, da omogočimo nadaljnjo rast obstoječih podjetnikov in vzpostavimo možnosti za odpiranje novih delovnih mest v Izoli. Načrtovana je tudi izgradnja Centra starejših občanov z oskrbovanimi stanovanji. Prav tako bomo skladno s prednostno listo občanom oddali še kakšno neprofitno stanovanje.

Zagnan bo še projekt urbanih vrtov, s katerim bomo občanom dali možnost za lastno pridelavo sadja in zelenjave. V letu 2016 bomo za zeleno Izolo poskrbeli tudi z večjo zasaditvijo dreves. Prvi premik k ureditvi obalne ceste pa bo zaprtje za promet območja ob avtokampu Jadranka. Na podlagi sprejetega Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave bo urejena tudi javna razsvetljava, ki bo varčnejša in kvalitetnejša ter skladna z veljavno zakonodajo.

Svetniki so poleg proračuna in načrta razvojnih programov potrdili letna načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja in se seznanili s kadrovskim načrtom občine

Sorodni članki