Občina Piran objavila razpis za subvencioniranje obnove fasad in streh v Piranu

Občina Piran je objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana za leto 2020. Namen javnega razpisa je spodbujanje obnov stavb v historičnem mestnem jedru Pirana z namenom urejenosti videza mesta, oživljanja mestnega jedra ter ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Piran. Rok za prijavo na javni razpis je odprt do 30. 10. 2020.

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki ali najemniki s soglasjem lastnika stanovanj ali stanovanjskih stavb znotraj območja starega mestnega jedra Piran in imajo stalno prebivališče na območju občine Piran. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Piran. Sredstva iz razpisa se bodo dodeljevala na podlagi ustreznih dovoljenj za obnovo, mnenja oziroma soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran za obnovo, ki bo pridobljeno pred izvajanjem posamezne faze prenove, ter popisa del s ponudbenimi predračuni.

Višina subvencioniranja je na osnovi sprejetega proračuna Občine Piran za izvedbo celotnega postopka obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana za leto 2020 razpisana v višini 20.000,00 €. Obnova streh in fasad se na osnovi tega razpisa v letu 2020 subvencionira v višini do 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 5.000,00 EUR vključno z DDV, kar velja za posamezno stavbo.

Sorodni članki